Công bố thông tin Dec 19, 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2016

Công ty cổ phần Traphaco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2017

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/01/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại: Phòng kế toán, Công ty cổ phần Traphaco, Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 18/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Xem chi tiết tại file đính kèm./