Công bố thông tin May 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt việc ký kết hợp đồng với Công ty CP Traphaco CNC