Công bố thông tin Dec 05, 2017

Công bố thông tin: Traphaco ban hành Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 (lần 1)