Công bố thông tin Apr 07, 2021

Nghị quyết, Quyết định bầu và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025 (Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, ngày 07/4/2021)

Tải xuống: Tại đây