Công bố thông tin May 24, 2017

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành