Công bố thông tin Aug 25, 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (CT.HĐQT. Vũ Thị Thuận)