Công bố thông tin Aug 08, 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (PTGĐ.Nguyễn Văn Bùi)