Công bố thông tin May 25, 2018

Quyết định về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018