Công bố thông tin May 30, 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và trả cổ tức còn lại năm 2017