Công bố thông tin Sep 28, 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (TGĐ.Trần Túc Mã)