Trong những năm gần đây, một số công ty tại Việt Nam bắt đầu quan tâm đến sức khỏe thương hiệu doanh nghiệp của mình. Có 5 yếu tố chính tạo nên sức khỏe thương hiệu: Khả năng lãnh đạo, những rủi ro, những ưu điểm, tính khác biệt và sự hài lòng.