Báo cáo Tài chính Dec 30, 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Traphaco năm 2015